REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

Tento reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou LUX Prešov, s. r. o. sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť spotrebiteľovi.

 1. Ak obsahuje tovar vady, má spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 1. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. Ak spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu prevádzkovateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné obtiaže.

 

 1. Právo z vadného plnenia spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ spotrebiteľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

 

 1. Zodpovednosť prevádzkovateľa za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

 1. Ak je na tovar poskytovaná záruka, spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.

 

 1. Na žiadosť spotrebiteľa je prevádzkovateľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

 

 1. V prípade, že spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád tovaru jeho opravou, pri tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade prevádzkovateľa alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.

 

 1. Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 

 1. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že prevádzkovateľ neobdržal od spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané. Miestom dodania tovaru ako i potrebných podkladov je LUX Prešov, s.r.o, Bardejovská 5, 080 06 Prešov v prípade možnosti elektronického zaslania je internetová adresa luxolive@luxolive.sk

 

 1. Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve spotrebiteľa k prevzatiu opraveného tovaru.

 1. Nárok na uplatnenie práv z vád tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t. j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE MIMOSÚDNYCH SPOROV

 1. Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na luxolive@luxolive.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

 

 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_enhttps://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

V Prešove dňa 10.02.2021